Millions

Định nghĩa Millions là gì?

MillionsTriệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Millions – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hơn một triệu nhưng (thường) ít hơn một tỷ đồng; thuật ngữ này được sử dụng như một hệ quy chiếu cho nhiều triệu. Ví dụ, một công ty có giá trị 10 triệu USD chỉ đơn giản có thể chỉ ra rằng nó là giá trị “hàng triệu đô la,” được trái sang giải thích. Bằng cách nói rằng một công ty có giá trị hàng triệu đô la, một cá nhân không ngay lập tức biết nếu công ty có giá trị 10 triệu USD hoặc có thể nhiều hơn nữa.

Definition – What does Millions mean

More than one million but (typically) less than one billion; this term is used as a frame of reference for multiple millions. For example, a company that is worth 10 million dollars may simply indicate that it is worth “millions of dollars,” which is left to interpretation. By saying that a company is worth millions of dollars, an individual does not immediately know if the company is worth 10 million dollars or possibly more.

Source: ? Business Dictionary