Mobile Ad Hoc Network (MANET)

Định nghĩa Mobile Ad Hoc Network (MANET) là gì?

Mobile Ad Hoc Network (MANET)Mobile Ad Hoc Network (Manet). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Ad Hoc Network (MANET) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quảng cáo hoc mạng di động (Manet) thường được định nghĩa là một mạng có nhiều nút miễn phí hoặc tự trị, thường bao gồm các thiết bị di động hoặc mảnh di động khác, mà có thể tự sắp xếp chúng theo những cách khác nhau và hoạt động mà không quản lý mạng từ trên xuống nghiêm ngặt. Có rất nhiều loại khác nhau của các thiết lập có thể được gọi là MANETs và tiềm năng cho loại mạng vẫn đang được nghiên cứu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia chỉ ra rằng Manet, bây giờ là một chủ đề nghiên cứu thương mại, ban đầu được sử dụng trong các dự án quân sự, kể cả trong các mạng chiến thuật và các dự án quốc phòng Nghiên cứu Cơ quan Dự án cao cấp (DARPA). Một số mạng 4G sử dụng và hệ thống không dây khác như ví dụ về một cấu trúc liên kết tiềm năng cho một Manet, trong khi những người khác đề cập đến một mạng lưới xe cộ ad-hoc (VANET), nơi mà các nút mạng miễn phí được cài đặt trong xe hơi và các phương tiện khác.

What is the Mobile Ad Hoc Network (MANET)? – Definition

A mobile ad hoc network (MANET) is generally defined as a network that has many free or autonomous nodes, often composed of mobile devices or other mobile pieces, that can arrange themselves in various ways and operate without strict top-down network administration. There are many different types of setups that could be called MANETs and the potential for this sort of network is still being studied.

Understanding the Mobile Ad Hoc Network (MANET)

Experts point out that the MANET, now a topic of commercial research, was originally used in military projects, including in tactical networks and Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) projects. Some use 4G networks and other wireless systems as examples of a potential topology for a MANET, while others refer to a vehicular ad-hoc network (VANET), where the free network nodes are installed in cars and other vehicles.

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Wireless
  • Router
  • Node
  • Hop
  • Next Hop
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm