Mobilization base

Định nghĩa Mobilization base là gì?

Mobilization baseCơ sở huy động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobilization base – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Cơ sở hoặc nơi từ nơi nguồn lực của nhà thầu được huy động.

Definition – What does Mobilization base mean

1. Facility or place from where a contractor’s resources are mobilized.

Source: ? Business Dictionary