Moral rights approach

Định nghĩa Moral rights approach là gì?

Moral rights approachQuyền nhân thân cận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Moral rights approach – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm về đạo đức mà tất cả các hành động mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, và không ép buộc, là đạo đức và đạo đức.

Definition – What does Moral rights approach mean

Concept of ethics that all actions that do not interfere with others’ rights, and do not coerce, are moral and ethical.

Source: ? Business Dictionary