MSCI-EAFE index

Định nghĩa MSCI-EAFE index là gì?

MSCI-EAFE indexChỉ số MSCI-EAFE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MSCI-EAFE index – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Morgan Stanley Nước Index-Châu Âu, Úc, Viễn Đông. Chỉ số tổng hợp 21 chỉ số của từng quốc gia. Một chỉ số vốn hóa thị trường trọng, nó được chấp nhận rộng rãi như một chuẩn mực của cổ phiếu không phải người Mỹ và được sử dụng bởi hầu hết các quỹ tương hỗ quốc tế để đo lường hiệu suất của chúng.

Definition – What does MSCI-EAFE index mean

Morgan Stanley Country Index-Europe, Australasia, Far East. Aggregate index of 21 individual country indices. A market capitalization weighted index, it is broadly accepted as a benchmark of non-American shares and is used by most international mutual funds to measure their performance.

Source: ? Business Dictionary