Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type)

Định nghĩa Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type) là gì?

Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type)Multi-Purpose Internet Mail Extensions Loại (MIME). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Multi-Purpose Internet Mail Extensions (MIME) loại là tiêu chuẩn giúp trong việc phân loại các loại tập tin được sử dụng trên Internet. loại MIME ban đầu được phát triển như là một tiêu chuẩn để xác định các thông điệp của một cơ thể email. Một MIME loại bao gồm hai phần, cụ thể là các loại và kiểu phụ, được ngăn cách với biểu tượng dấu gạch chéo (/). Yêu cầu cho ý kiến ​​năm 2045 sẽ giúp xác định cách MIME xử lý các loại phương tiện truyền thông khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu chuẩn và công bố phân loại liên quan đến các loại MIME được giám sát bởi các số hiệu Internet (IANA). Tất cả các loại MIME phải được đăng ký sử dụng quá trình đăng ký IANA. các ứng dụng Internet như các trình duyệt web và máy chủ web có một danh sách các loại MIME mà giúp đỡ họ để chuyển các tập tin trong cùng một thời trang không phụ thuộc vào hệ điều hành họ đang liên kết với. MIME loại giúp các ứng dụng Internet như các trình duyệt web để xác định các hành động có thể được thực hiện trên các tập tin. Ngoài các loại và kiểu phụ, loại MIME có thể chứa các thuộc tính bổ sung sau dấu chấm phẩy.

What is the Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type)? – Definition

Multi-Purpose Internet Mail Extensions (MIME) type is standard that helps in classifying the types of files used on the Internet. MIME types were originally developed as a standard to identify the message of an email body. A MIME type consists of two parts, namely the type and subtype, which are separated with the slash symbol (/). The Request for Comments 2045 helps to define how MIME handles different media types.

Understanding the Multi-Purpose Internet Mail Extensions Type (MIME Type)

Standardization and publication of the classifications related to MIME types are overseen by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). All MIME types must be registered using the IANA registration process. Internet applications such as Web browsers and Web servers have a list of MIME types which help them to transfer files in the same fashion regardless of the operating system they are associated with. MIME types help Internet applications such as Web browsers to determine the actions that can be performed on the file. Apart from the type and subtype, the MIME type can contain additional attributes after a semicolon.

Thuật ngữ liên quan

  • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
  • Secure MIME (S/MIME)
  • File
  • Temporary Internet Files
  • File Format
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm