Nomination committee

Định nghĩa Nomination committee là gì?

Nomination committeeỦy ban đề cử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nomination committee – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ủy ban hành động theo khu vực quản trị doanh nghiệp của tổ chức. Các ủy ban này có xu hướng tập trung vào việc đánh giá ban lãnh đạo công ty của giám đốc cũng như các kỹ năng cần thiết để có một ứng cử viên như vậy. ủy ban đề cử có nhiệm vụ khác nhau khác có thể khác tùy theo từng công ty.

Definition – What does Nomination committee mean

A committee acting under an organization’s corporate governance area. These committees tend to focus on evaluating the company’s board of directors as well as the skills that are needed in order to be such a candidate. Nomination committees have other various duties that can differ by company.

Source: ? Business Dictionary