Normal deviate

Định nghĩa Normal deviate là gì?

Normal deviateĐi chệch bình thường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Normal deviate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị của một biến (một biến mà giá trị xảy ra tương ứng với một phân phối tần số) được đo từ trung bình, và bày tỏ về độ lệch chuẩn của phân phối. Một chệch bình thường giữa các ý kiến ​​phân phối chuẩn với trung bình bằng không và đơn vị độ lệch chuẩn. Còn được gọi là giá trị tiêu chuẩn hóa, biến được chuẩn hóa.

Definition – What does Normal deviate mean

The value of a variate (a variable for which values occur corresponding to a frequency distribution) measured from a mean, and expressed in terms of the standard deviation of the distribution. A standard normal deviate is a normal distribution with zero mean and unit standard deviation. Also called standardized value, standardized variable.

Source: ? Business Dictionary