OpenStack Nova

Định nghĩa OpenStack Nova là gì?

OpenStack NovaOpenStack Nova. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenStack Nova – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

OpenStack Nova là một thành phần cụ thể của phần mềm mã nguồn mở OpenStack sử dụng để xây dựng các dịch vụ đám mây. Đó là trách nhiệm quản lý của một nền tảng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) mà dịch vụ các công ty có thể giúp xây dựng đám mây. Đây là một thay thế cho các tùy chọn được cung cấp bởi Amazon và Rackspace.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

OpenStack Nova cung cấp một giao diện chương trình ứng dụng (API) và một số tài xế để thúc đẩy chức năng trên Web. Các chuyên gia khám phá như thế nào API Nova và tài nguyên “tính toán” liên kết đến một cơ sở dữ liệu Nova và các thành phần lưu trữ, và làm thế nào API cung cấp kết nối cho hệ thống này. Một lịch trình linh hoạt và một khối lượng công cụ và các công cụ khác giúp cung cấp một hệ thống mà các quản trị viên mạng có thể chạy các dịch vụ đám mây trên một nền tảng mã nguồn mở.

What is the OpenStack Nova? – Definition

OpenStack Nova is a specific component of the OpenStack open-source software used for building cloud services. It is responsible for the administration of an infrastructure-as-a-service (IaaS) platform that can help companies build cloud services. It is an alternative to the options provided by Amazon and RackSpace.

  Free Studio

Understanding the OpenStack Nova

OpenStack Nova provides an application program interface (API) and some drivers to promote functionality over the Web. Experts explore how the Nova API and “compute” resources link to a Nova database and storage components, and how the API provides connectivity for this system. A versatile scheduler and a volume tool and other tools help provide a system where network administrators can run cloud services on an open-source platform.

Thuật ngữ liên quan

  • OpenStack Project
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Rackmount Server
  • Application Programming Interface (API)
  • Open Source
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm