Pamphlet

Định nghĩa Pamphlet là gì?

PamphletCuốn sách nhỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pamphlet – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tập sách nhỏ chất quảng cáo hoặc thông tin

Definition – What does Pamphlet mean

a small booklet of advertising material or of information

Source: ? Business Dictionary