Parametric Polymorphism

Định nghĩa Parametric Polymorphism là gì?

Parametric PolymorphismParametric Polymorphism. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Parametric Polymorphism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đa hình tham số là một kỹ thuật ngôn ngữ lập trình cho phép định nghĩa chung của các chức năng và các loại, mà không cần rất nhiều sự quan tâm cho các lỗi loại dựa trên. Nó cho phép ngôn ngữ được biểu cảm hơn trong khi viết mã chung áp dụng cho các loại dữ liệu khác nhau. Chức năng viết trong bối cảnh với công việc đa hình tham số trên các loại dữ liệu khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đa hình tham số là nguyên tắc cốt lõi đằng sau ngôn ngữ lập trình chung và cấu trúc. Nó cho phép tạo ra các chức năng và dữ liệu chung các loại hoạt động trên các giá trị, bất kể loại dữ liệu.

What is the Parametric Polymorphism? – Definition

Parametric polymorphism is a programming language technique that enables the generic definition of functions and types, without a great deal of concern for type-based errors. It allows language to be more expressive while writing generic code that applies to various types of data. Functions written in context with parametric polymorphism work on various data types.

Understanding the Parametric Polymorphism

Parametric polymorphism is the core principle behind generic programming languages and structures. It enables the creation of generic functions and data types that operate on values, regardless of data type.

Thuật ngữ liên quan

  • Ad Hoc Polymorphism
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design
  • Rotoscoping

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm