Subjective standard

Định nghĩa Subjective standard là gì?

Subjective standardTiêu chuẩn chủ quan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subjective standard – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quy phạm được thành lập dựa trên quan điểm của thị trường. Các tiêu chuẩn chủ quan không dựa trên một mô hình cho sự công bằng, chứ không phải theo quan điểm hiện tại của dân số tổng hợp.

Definition – What does Subjective standard mean

A norm that is established based upon the views of the marketplace. The subjective standard is not based upon a model for fairness, rather the current viewpoint of the aggregate population.

Source: ? Business Dictionary