Public adjuster

Định nghĩa Public adjuster là gì?

Public adjusterĐiều chỉnh công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public adjuster – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một điều chỉnh người làm việc trên cơ sở phí thay mặt cho bên mua bảo hiểm.

Definition – What does Public adjuster mean

An adjuster who works on a fee basis on behalf of an insured.

Source: ? Business Dictionary