Published rate

Định nghĩa Published rate là gì?

Published rateTỷ lệ đã xuất bản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Published rate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tỷ lệ chi phí doanh nghiệp trữ cho một dịch vụ trả lại, đó là thông tin công cộng và do đó phần lớn là không thể chối cãi. Thuật ngữ này có thể áp dụng cho chi phí vận tải một cuộc gặp gỡ kinh doanh các mặt hàng tàu, hoặc có lẽ là phí dịch vụ áp dụng cho một tiện ích, giúp trả thuế chính phủ của công ty. Còn được gọi là tỷ lệ trung bình đã xuất bản (APR).

Definition – What does Published rate mean

A rate of charges a business holds for a service rendered, which is public information and therefore largely indisputable. This term can apply to freight charges a business encounters to ship items, or perhaps the service charges applied to a utility, which helps to pay the company’s government tariffs. Also called average published rate (APR).

Source: ? Business Dictionary