Rainbow Table

Định nghĩa Rainbow Table là gì?

Rainbow TableCầu vồng Bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rainbow Table – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bảng cầu vồng là một nguồn lực công nghệ cho “nứt” hàm băm mật mã và khám phá mật khẩu chữ thô trong một cơ sở dữ liệu xác thực. bảng cầu vồng sử dụng một chức năng phù hợp với thuật toán cụ thể để chủ yếu tìm kiếm các thông tin cần thiết để crack các hash mật khẩu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng của việc sử dụng bảng cầu vồng hoặc các phương pháp băm nứt khác xuất phát từ việc sử dụng cơ bản của băm mật khẩu trong cơ sở dữ liệu xác thực. Bất kỳ hệ thống có xác thực mật khẩu đã lưu trữ tất cả các mật khẩu. Tuy nhiên, lưu trữ các mật khẩu chữ thô rời khỏi hệ thống rất dễ bị truy cập trái phép bởi các hacker. Để đối phó, nhiều nhà quản trị hệ thống bắt đầu lưu trữ các mật khẩu như các giá trị băm.

What is the Rainbow Table? – Definition

A rainbow table is a technological resource for “cracking” cryptographic hash functions and discovering plaintext passwords in an authentication database. Rainbow tables use a specific algorithmic matching function to essentially look up the information needed to crack password hashes.

Understanding the Rainbow Table

The idea of using rainbow tables or other hash cracking methods comes from the fundamental use of password hashes in authentication databases. Any system that has password authentication has to store all those passwords. However, storing the plaintext password leaves the system extremely vulnerable to unauthorized access by hackers. In response, many system administrators started storing the passwords as hash values.

Thuật ngữ liên quan

  • Rainbow Table Attack
  • Password
  • Hash Buster
  • Hash Function
  • Encrypted Web
  • Password Breaker
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm