Referral selling

Định nghĩa Referral selling là gì?

Referral sellingBán giới thiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Referral selling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu hút khách hàng mới, những người được đề nghị hoặc gọi của khách hàng hiện có. bán giới thiệu là cơ sở của tất cả bán hàng trực tiếp như tiếp thị trên mạng.

Definition – What does Referral selling mean

Acquiring new customers who are suggested or referred to by existing customers. Referral selling is the basis of all direct selling such as network marketing.

Source: ? Business Dictionary