Revolutionary innovation

Định nghĩa Revolutionary innovation là gì?

Revolutionary innovationĐổi mới mang tính cách mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Revolutionary innovation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem đổi mới.

Definition – What does Revolutionary innovation mean

See innovation.

Source: ? Business Dictionary