Academic Retail Software

Định nghĩa Academic Retail Software là gì?

Academic Retail SoftwarePhần mềm bán lẻ Academic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Academic Retail Software – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm bán lẻ Academic là một phiên bản đầy đủ của một gói phần mềm được bán cho người dùng học tập ở một mức giá giảm giá. Các gói phần mềm nói chung là nhà máy niêm phong trong hộp bán lẻ để phân phối cho người dùng học tập mà thôi và không cho sử dụng thương mại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đại lý giáo dục có thẩm quyền cung cấp phần mềm học tập với mức giá chiết khấu cho đại học, các giáo sư đại học, và học sinh. Những phiên bản học thuật chứa các chức năng tương tự như các phiên bản bán lẻ đầy đủ giá, nhưng phần mềm bán lẻ hàn lâm có quy định trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối mà nhà nước rằng phần mềm không thể được sử dụng để tạo ra bất cứ điều gì để sử dụng kinh doanh, người ta hạn chế sử dụng giáo dục. Một trong những lý do mà các nhà sản xuất cung cấp giảm giá trên các phiên bản học tập của phần mềm là thỏa thuận người dùng cuối đặc biệt (EUA). Các EUA cấm việc sử dụng các phần mềm học tập cho mục đích thương mại hoặc tài chính. Một khi sinh viên tốt nghiệp, họ không còn có thể sử dụng chương trình phần mềm học tập trong các lĩnh vực hoạt động liên quan của họ, và sau đó họ phải nâng cấp lên phiên bản bán lẻ bằng cách mua một bản sao bán lẻ. Cung cấp giảm giá giáo dục về phần mềm bán lẻ do đó là một chiến lược tiếp thị, bởi vì sinh viên làm quen với các chức danh phần mềm, do đó làm cho nó nhiều khả năng là họ sẽ mua các phiên bản bán lẻ đầy đủ của phần mềm này khi họ tốt nghiệp.

What is the Academic Retail Software? – Definition

Academic retail software is a full version of a software package that is sold only to academic users at a discounted price. The software package is generally factory-sealed in retail boxes for distribution to academic users only and not for commercial use.

Understanding the Academic Retail Software

Authorized education resellers offer academic software at a discounted price to university, college professors, and students. These academic versions contain the same functionality as the full-priced retail versions, but academic retail software has provisions in the end-user license agreement that state that the software cannot be used to create anything for business use, it is restricted for educational use. One of the reasons that manufacturers offer discounts on academic versions of the software is the special end-user agreement (EUA). The EUA prohibits the use of academic software for commercial or financial gain. Once students graduate, they can no longer use the academic software programs in their related working fields, and they must then upgrade to the retail versions by purchasing a retail copy. Offering educational discounts on retail software is therefore a marketing strategy, because students get accustomed to the software titles, thus making it more likely that they will buy the full retail versions of this software when they graduate.

Thuật ngữ liên quan

  • End-User License Agreement (EULA)
  • Authorized Education Reseller (AER)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm