Scientific notation

Định nghĩa Scientific notation là gì?

Scientific notationKý hiệu khoa học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scientific notation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một định dạng nhất định các số viết được sử dụng bởi các nhà khoa học và toán học để đại diện cho cả hai con số rất lớn và con số rất nhỏ. Ví dụ: 0,0000000056 là 5,6 x 10-9 trong ký hiệu khoa học.

Definition – What does Scientific notation mean

A certain format of writing numbers used by scientists and mathematicians to represent both extremely large numbers and very small numbers. Example: 0.0000000056 is 5.6 x 10-9 in scientific notation.

Source: ? Business Dictionary