SNA File

? Cách mở file .SNA? Những phần mềm mở file .SNA và sửa file lỗi. Convert N/A SNA file sang định dạng khác.

.SNA File Extension

   

File name SNA File
File Type 1Drive Snapshot Primary Backup File
Nhà phát triển Tom Ehlert
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .SNA là file gì?

SNA là Backup Files – 1Drive Snapshot Primary Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tom Ehlert.

định dạng đĩa ảo được sử dụng bởi Drive Snapshot, một chương trình để tạo bản sao lưu khác biệt; có thể được gắn kết như một đĩa vật lý khi mở ra với chương trình Drive Snapshot.

What is a SNA file?

Virtual disk format used by Drive Snapshot, a program for creating differential backups; can be mounted like a physical disk when opened with the Drive Snapshot program.

Cách mở .SNA file

Để mở file .SNA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNA do người dùng đóng góp.

  • Gargoyle
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • WinDS PRO
  • Drive Snapshot
  • Free Unix Spectrum Emulator
  • Free Unix Spectrum Emulator

Chuyển đổi file .SNA

File .SNA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.