Commercial off the shelf (COTS)

Định nghĩa Commercial off the shelf (COTS) là gì?

Commercial off the shelf (COTS)Thương mại ra khỏi kệ (COTS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Commercial off the shelf (COTS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục đó là thương mại có sẵn, cho thuê, cấp phép, hoặc bán cho công chúng nói chung và không yêu cầu sửa đổi đặc biệt hoặc duy trì qua vòng đời của nó.

Definition – What does Commercial off the shelf (COTS) mean

Item that is commercially available, leased, licensed, or sold to the general public and which requires no special modification or maintenance over its life cycle.

Source: ? Business Dictionary