SCRIBE File

? Cách mở file .SCRIBE? Những phần mềm mở file .SCRIBE và sửa file lỗi. Convert N/A SCRIBE file sang định dạng khác.

.SCRIBE File Extension

   

File name SCRIBE File
File Type VideoScribe Project
Nhà phát triển Sparkol
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SCRIBE là file gì?

SCRIBE là Settings Files – VideoScribe Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sparkol.

tập tin Một Scribe là một dự án tạo ra bởi Sparkol VideoScribe, một chương trình dùng để tạo ra video Bảng hoạt hình. Nó chứa một dự án, trong đó bao gồm hình ảnh động, hình ảnh, âm thanh, văn bản, và các thiết lập dự án. file Scribe được sử dụng cho các dự án chia sẻ với người dùng VideoScribe khác để xem và chỉnh sửa cùng một dự án.

What is a SCRIBE file?

A SCRIBE file is a project created by Sparkol VideoScribe, a program used to create animated whiteboard videos. It contains a project, which includes animations, images, audio, text, and project settings. SCRIBE files are used to share projects with other VideoScribe users to view and edit the same project.

Cách mở .SCRIBE file

Để mở file .SCRIBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIBE do người dùng đóng góp.

  • Sparkol VideoScribe

Chuyển đổi file .SCRIBE

File .SCRIBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.