Service Management System (SMS)

Định nghĩa Service Management System (SMS) là gì?

Service Management System (SMS)Hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Management System (SMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) là một hệ thống quản lý bao gồm tất cả có nghĩa là để quy tụ tất cả các khía cạnh của quản lý tổ chức như:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống quản lý dịch vụ là hệ thống mô-đun lớn mà kết hợp tất cả hoặc hầu hết các khía cạnh của một tổ chức dịch vụ theo định hướng. Để có một tư duy quản lý dịch vụ, một tổ chức phải hiểu được mức độ của quá trình trưởng thành đó là cần thiết để trở thành một tổ chức dịch vụ theo định hướng.

What is the Service Management System (SMS)? – Definition

A service management system (SMS) is an all-encompassing management system meant to bring together all aspects of organization management such as:

Understanding the Service Management System (SMS)

Service management systems are large modular systems which incorporate all or most aspects of a service-oriented organization. To have a service-management mindset, an organization must understand the level of process maturity that is required to become a service-oriented organization.

Thuật ngữ liên quan

  • Intelligent Network (IN)
  • IT Service Management (ITSM)
  • Business Service Management (BSM)
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
  • International Organization for Standardization (ISO)
  • International Electrotechnical Commission (IEC)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm