Brix (°bx)

Định nghĩa Brix (°bx) là gì?

Brix (°bx)Brix (° bx). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brix (°bx) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tương đối quy mô mật độ sử dụng trong đường và ngành công nghiệp sản xuất rượu vang, nó chỉ ra phần trăm của đường mía (sucrose) tính theo trọng lượng (gram cho mỗi 100 ml nước) trong dung dịch hoặc nước ép nho chưa lên men ở độ Brix (° Bx). Việc phổ biến nhất được sử dụng quy mô refractrometer để đo chất rắn hòa tan trong nước, nó tương ứng trực tiếp với quy mô chỉ số khúc xạ. Một ° Bx bằng một phần trăm, và trong sản xuất rượu vang, nồng độ cồn của rượu thành được ước tính là 0,55 lần so với ° Bx của nước ép nho. Được đặt theo tên nhà khoa học người Áo thế kỷ 19 Adolf Brix người phát minh ra một tỷ trọng kế mà đọc trực tiếp tỷ lệ đường ở nhiệt độ nhất định.

Definition – What does Brix (°bx) mean

Relative density scale used in sugar and winemaking industry, it indicates the percent of cane sugar (sucrose) by weight (grams per 100 milliliter of water) in a solution or juice of unfermented grapes in degrees Brix (°Bx). The most commonly used refractrometer scale for measuring solids dissolved in water, it corresponds directly to the refractive index scale. One °Bx equals one percent and, in winemaking, the alcohol concentration of the finished wine is estimated to be 0.55 times the °Bx of the grape juice. Named after the 19th century Austrian scientist Adolf Brix who invented a hydrometer that reads directly the percentage of sugar at a specified temperature.

Source: ? Business Dictionary