Shotgun Approach

Định nghĩa Shotgun Approach là gì?

Shotgun ApproachShotgun Cách tiếp cận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shotgun Approach – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cách tiếp cận shotgun, trong bối cảnh thị trường, là một chiến lược, nơi một chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ mục tiêu lớn của một khu vực hay dân càng tốt. Một số chiến lược điển hình theo cách tiếp cận shotgun bao gồm trả tiền cho quảng cáo trên các sự kiện truyền hình phổ biến, mua không gian quảng cáo trên nhiều trang web và gửi đi hàng loạt thư và email.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách tiếp cận shotgun đi ra của triết lý đó càng nhiều càng tốt. Các nhà quảng cáo tìm kiếm để đạt được sự chú ý của đám đông lớn nhất có thể với hy vọng rằng số lượng người mua cuối cùng sẽ được bình đẳng lớn. Cách tiếp cận shotgun được sử dụng một cách hiệu quả nhất với thẻ tín dụng. Các công ty sẽ gửi Mời ra cho mọi nhà hoặc căn hộ trong vòng một mã vùng – một thực tế được gọi là vụ đánh bom thảm.
Trong khi Internet đã không loại trừ phương pháp shotgun – trong thực tế, nhiều công ty sử dụng Internet để tiếp cận đối tượng rộng hơn – nó đã cung cấp một sự thay thế. Nhiều công ty hiện nay đang chọn cho các “cách tiếp cận súng trường”, nơi các nhóm cụ thể của người tiêu dùng được nhắm mục tiêu thông qua các mạng xã hội của họ và thói quen duyệt web trực tuyến.

What is the Shotgun Approach? – Definition

A shotgun approach, in the context of marketing, is a strategy where a promotional campaign for products or services targets as large of an area or population as possible. Some typical strategies under the shotgun approach include paying for advertisements on popular televised events, buying ad space across multiple websites and sending out mass mailings and emails.

Understanding the Shotgun Approach

The shotgun approach comes out of the philosophy that more is better. Advertisers seek to gain the attention of the largest possible crowd in hopes that the number of eventual purchasers will be equally large. The shotgun approach was used most effectively with credit cards. Companies would mail offers out to every home or apartment within an area code – a practice known as carpet bombing.
While the Internet hasn’t eliminated the shotgun approach – in fact, many companies use the Internet to reach wider audiences – it has offered an alternative. More companies are now opting for the “rifle approach,” where specific groups of consumers are targeted through their social networks and online browsing habits.

Thuật ngữ liên quan

  • Spam
  • Email Marketing
  • Targeted Marketing
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications
  • Financial Software

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm