Southbridge

Định nghĩa Southbridge là gì?

SouthbridgeSouthbridge. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Southbridge – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Southbridge là một tham chiếu đến một chipset trên bo mạch chủ máy tính. Nó là một nhóm các vi mạch được thiết kế cho một chức năng duy nhất và được sản xuất như một đơn vị duy nhất. chipset này điều khiển hoặc quản lý vào và đầu ra (I / O). Ví dụ về các I / O kết nối giao diện điều khiển bởi chip cầu nam là USB, serial, IDE và ISA. Đây là những khả năng chậm của bo mạch chủ. Nó nằm trên chip cầu bắc của bus PCI và không được kết nối trực tiếp tới CPU, nhưng kết nối với CPU thông qua chip cầu bắc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Southbridge là một trong hai chipset thường được gọi là chip cầu bắc / cầu nam. Northbridge là một chipset điều khiển bộ vi xử lý, bộ nhớ, bus PCI, cấp 2 bộ nhớ cache và AGP (AGP) chức năng.

What is the Southbridge? – Definition

Southbridge is a reference to a chipset on a PC motherboard. It is a group of microchips designed for a single function and manufactured as a single unit. This chipset controls or manages input and output (I/O). Examples of I/O interface connections controlled by southbridge are USB, serial, IDE and ISA. These are the slower capabilities of the motherboard. It is located on the northbridge of the PCI bus and is not directly connected to the CPU, but connected to the CPU through the northbridge.

Understanding the Southbridge

Southbridge is one of two chipsets commonly referred to as northbridge/southbridge. Northbridge is a chipset controlling the processor, memory, PCI bus, level 2 cache and AGP (accelerated graphics port) functions.

Thuật ngữ liên quan

  • Northbridge
  • Bridge
  • Input/Output (I/O)
  • Bus
  • PCI Extended (PCI-X)
  • Backbone
  • Accelerated Graphics Port (AGP)
  • Memory
  • Motherboard
  • Printed Circuit Board (PCB)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm