SpyBot-S&D

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SpyBot-S&D – NA

Phần mềm SpyBot-S&D

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SpyBot-S&D là phần mềm gì?

SpyBot-S&D là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SpyBot-S&D là Version NA (cập nhật NA)

SpyBot S & D (Search & Destroy) là một chương trình an ninh hệ thống được phát triển bởi Safer-Networking TNHH Chương trình có trách nhiệm chính của việc ngăn chặn bất kỳ loại phần mềm độc hại tấn công hệ thống. Phần mềm độc hại hoặc các quá trình có thể đến dưới hình thức của một phần mềm độc hại, rootkit, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại adware.A, đó là viết tắt của phần mềm hiểm độc, tự cài đặt vào hệ thống để phá vỡ các quy trình hoặc hoạt động. Nó có thể tấn công các trình duyệt Web, làm cho chính nó như là trình duyệt mặc định của người sử dụng mà không cần kiến ​​thức của người dùng. Nó có thể thu thập thông tin về hệ thống của người dùng và gửi lại này để các nhà phát triển phần mềm độc hại. Một phần mềm gián điệp được sử dụng bởi tin tặc để do thám người dùng, thu thập thông tin về các hoạt động minh hoặc máy tính cá nhân của họ, và sau đó sử dụng các hoạt động gian lận; trong khi một phần mềm quảng cáo hiển thị nhiều quảng cáo mà không cần sự đồng ý của người dùng, mà các nhà phát triển sau đó có thể sử dụng để tạo income.While một rootkit là một quá trình ẩn nhúng chính nó vào hệ thống để đạt được quyền truy cập đến một máy tính, cho phép các nhà phát triển để cũng do thám trên người sử dụng, và thao tác máy tính mà không cần kiến ​​thức của người dùng. Một loại bỏ rootkit là cần thiết để phát hiện các quá trình ẩn. Một chương trình diệt virus thường xuyên có thể không có khả năng phát hiện rootkit tinh vi. SpyBot S & D loại bỏ tất cả các loại phần mềm độc hại. Có một phiên bản miễn phí, với chức năng loại bỏ cơ bản; một ấn bản Home mà cũng có thể hồ sơ iPhone quét, và một phiên bản Professional mà cũng có chức năng như một người tạo đĩa CD khởi động, và được tích hợp với các công cụ dòng lệnh.

What is SpyBot-S&D?

SpyBot S&D (Search & Destroy) is a system security program developed by Safer-Networking Ltd. The program has the main responsibility of preventing any type of malicious software from attacking the system. Malicious software or processes may come in the form of a malware, rootkit, spyware or adware.A malware, which is short for malevolent software, installs itself onto the system to disrupt processes or operations. It may attack the Web browser, making itself as the default browser of the user without the user’s knowledge. It may gather information about the user’s system and send this back to the malware developer. A spyware is used by hackers to spy on the user, gathering information about their personal identity or computer activities, and then using these for fraudulent activities; while an adware displays several advertisements without the user’s consent, which the developer may then use to generate income.While a rootkit is a hidden process that embeds itself onto the system to gain privileged access to a computer, enabling the developer to also spy on the user, and manipulate the computer without the user’s knowledge. A rootkit remover is needed to detect the hidden process. A regular antivirus program may not be able to detect rootkits. SpyBot S&D removes all of these types of malicious software. There is a free version, with basic removal functions; a Home edition that can also scan iPhone profiles, and a Professional Edition that also functions as a boot CD creator, and is integrated with command line tools.

Các loại file được mở bởi SpyBot-S&D

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SpyBot-S&D có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SBESBISBSTNFOUTIUTS

Download SpyBot-S&D

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg