Summary conviction offense

Định nghĩa Summary conviction offense là gì?

Summary conviction offenseTóm lại niềm tin vi phạm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Summary conviction offense – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vi phạm nhỏ của prosecutable pháp luật mà không có một bản cáo trạng hoặc xét xử đầy đủ. Còn được gọi là tóm tắt hành vi phạm tội.

Definition – What does Summary conviction offense mean

Minor violation of law prosecutable without an indictment or full trial. Also called summary offense.

Source: ? Business Dictionary