Temporal Logic

Định nghĩa Temporal Logic là gì?

Temporal LogicTemporal logic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Temporal Logic – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Logic thời gian là một chi nhánh của logic biểu tượng đó là có liên quan với các vấn đề về mệnh đề có giá trị chân lý phụ thuộc vào thời gian. Logic thời gian được coi là một biến thể của phương thức logic, mà là một chi nhánh của logic giao dịch với mệnh đề có thể được thể hiện dưới dạng một tập hợp các thế giới có thể. Logic thời gian được sử dụng để chạm vào tất cả các phương pháp tiếp cận để lập luận và trình bày dựa trên thời gian.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những tính năng nổi bật của các mệnh đề thời gian là nó chủ yếu là có một trong hai tài liệu tham khảo ngầm hay rõ ràng với điều kiện thời gian. Điều này trái ngược với logic cổ điển, trong đó tập trung vào mệnh đề vượt thời gian. Logic thời gian là một trong những phương tiện tốt nhất và thích hợp nhất cho lý luận với mệnh đề thời gian có liên quan, nhờ vào sự định lượng thời gian. Mặc dù logic cổ điển có thể đối phó với các tính chất tạm thời, các công thức thường có xu hướng diễn biến phức tạp như các điểm thời gian cần phải được đại diện.

What is the Temporal Logic? – Definition

Temporal logic is a branch of symbolic logic which is concerned with problems on propositions that have truth values dependent on time. Temporal logic is considered a variant of modal logic, which is a branch of logic dealing with propositions that can be expressed as a set of possible worlds. Temporal logic is used to touch all approaches to reasoning and representation based on time.

Understanding the Temporal Logic

One of the salient features of temporal propositions is that it mostly has either implicit or explicit references to time conditions. This is in contrast to classical logic, which focuses on timeless propositions. Temporal logic is one of the best and most appropriate means for reasoning with time-related propositions, thanks to the temporal quantifiers. Although classical logic can deal with temporal properties, the formulas often tend to be complicated as points of time need to be represented.

Thuật ngữ liên quan

  • Logic Analyzer
  • Logical Data Modeling
  • Logic Model
  • Temporal Database
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm