Tobin’s ‘q’ theory

Định nghĩa Tobin’s ‘q’ theory là gì?

Tobin’s ‘q’ theoryTobin của lý thuyết ‘q’. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tobin’s ‘q’ theory – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kinh tế lý thuyết về hành vi đầu tư nơi ‘q’ đại diện cho tỷ lệ giữa giá trị thị trường của cổ phiếu (vốn cổ phần) đang tồn tại của một công ty với chi phí thay thế tài sản vật chất của công ty (do đó, chi phí thay thế của vốn cổ phần). Nó nói rằng nếu q (đại diện cho trạng thái cân bằng) là lớn hơn một (q> 1), đầu tư bổ sung trong công ty sẽ có ý nghĩa vì lợi nhuận được tạo ra sẽ vượt quá chi phí tài sản của doanh nghiệp. Nếu q là ít hơn một (q

Definition – What does Tobin’s ‘q’ theory mean

Economics theory of investment behavior where ‘q’ represents the ratio of the market value of a firm’s existing shares (share capital) to the replacement cost of the firm’s physical assets (thus, replacement cost of the share capital). It states that if q (representing equilibrium) is greater than one (q > 1), additional investment in the firm would make sense because the profits generated would exceed the cost of firm’s assets. If q is less than one (q

Source: ? Business Dictionary