True value

Định nghĩa True value là gì?

True valueGiá trị thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ True value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền mà người mua sẵn sàng trả tiền cho một mục. Nó thay đổi bất cứ lúc nào và từ nơi này đến nơi.

Definition – What does True value mean

Amount that a buyer is willing to pay for an item. It changes from time to time and from place to place.

Source: ? Business Dictionary