UN recommendations

Định nghĩa UN recommendations là gì?

UN recommendationsKhuyến nghị của Liên Hợp Quốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ UN recommendations – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khuyến nghị Giao thông vận tải mà phân chia hàng nguy hiểm thành chín loại chính theo tính chất của chúng và rủi ro liên quan; Lớp 1: chất nổ, lớp 2: khí, lớp 3: chất lỏng dễ cháy, lớp 4: chất rắn dễ cháy, lớp 5: Các chất oxy hóa và peroxit hữu cơ, lớp 6: các chất độc hại và truyền nhiễm, lớp 7: chất phóng xạ, lớp 8: Các chất ăn mòn , class 9: Các chất nguy hiểm linh tinh. Họ và tên: LHQ khuyến nghị về việc vận chuyển hàng nguy hiểm. Được phát triển vào năm 1957, các đề xuất này áp dụng đối với không khí, đất đai, đường sắt và vận tải biển hàng hóa nguy hiểm và tạo cơ sở cho việc quy định quốc tế thống nhất có liên quan.

Definition – What does UN recommendations mean

Transportation recommendations that divide dangerous goods into nine major classes according to their properties and associated risks; Class 1: explosives, Class 2: gases, Class 3: flammable liquids, Class 4: flammable solids, Class 5: oxidizing substances and organic peroxides, Class 6: toxic and infectious substances, Class 7: radioactive material, Class 8: corrosive substances, Class 9: miscellaneous dangerous substances. Full name: UN Recommendations On The Transport Of Dangerous Goods. Developed in 1957, these recommendations apply to air, land, rail, and sea transport of dangerous goods and form the basis for the relevant uniform international regulations.

Source: ? Business Dictionary