User-Centered Design

Định nghĩa User-Centered Design là gì?

User-Centered DesignSử dụng làm trung tâm Thiết kế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User-Centered Design – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thiết kế sử dụng làm trung tâm là một thuật ngữ dùng để nói về quá trình sử dụng địa chỉ đặc điểm, thói quen hay sở thích trong việc thiết kế một sản phẩm. Trong một nghĩa nào đó, thiết kế sử dụng làm trung tâm là những gì nó giống như âm thanh – người thiết kế các sản phẩm xung quanh nhu cầu của người dùng, chứ không phải là làm cho người sử dụng phù hợp với các thiết kế.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số trong những rắc rối xung quanh người sử dụng làm trung tâm treo thiết kế về thời hạn có lẽ phổ biến hơn “kinh nghiệm người dùng.” kinh nghiệm người dùng (UX) đã trở thành một từ thông dụng trong lĩnh vực CNTT để nói chuyện về việc cải thiện cách người dùng những trải nghiệm phần mềm hoặc các sản phẩm khác. Nhiều người nói về thiết kế và sử dụng kinh nghiệm người dùng làm trung tâm thay thế cho nhau, nhưng những người khác chỉ ra rằng việc thiết kế sử dụng làm trung tâm là chi tiết của kế hoạch khái niệm và kinh nghiệm người dùng, một nâng cấp hoặc tùy chỉnh kinh nghiệm người dùng, là kết quả. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia CNTT sử dụng thuật ngữ “kinh nghiệm người dùng” như một thuật ngữ quá trình, mà tạo ra một số thiếu rõ ràng.

  Indirect material

What is the User-Centered Design? – Definition

User-centered design is a term used to talk about processes that address user characteristics, habits or preferences in the design of a product. In a sense, user-centered design is what it sounds like – people design the product around the user’s needs, rather than making the user conform to the design.

Understanding the User-Centered Design

Some of the confusion around user-centered design hangs on the perhaps more popular term “user experience.” User experience (UX) has become a buzzword in IT to talk about improving how the user experiences software or other products. Many people talk about user-centered design and user experience interchangeably, but others point out that the user-centered design is more of the concept plan and the user experience, an improved or customized user experience, is the result. However, many IT professionals use the term “user experience” as a process term, which creates some lack of clarity.

Thuật ngữ liên quan

  • User Experience (UX)
  • User Experience Platform (UXP)
  • User Experience Design (UXD)
  • User Experience Designer (UX Designer)
  • Customer Experience Management (CEM)
  • Design Pattern
  • Swivel Chair Interface
  • Mode
  • Controller
  • Bluetrack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm