Value-Added Service (VAS)

Định nghĩa Value-Added Service (VAS) là gì?

Value-Added Service (VAS)Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value-Added Service (VAS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) là một thuật ngữ được sử dụng trong viễn thông để mô tả các tính năng không cốt lõi. Đây có truyền thống gọi chức năng phi thoại như video, dữ liệu và vân vân. Tuy nhiên, như các dịch vụ viễn thông kết hợp rất nhiều các chức năng hiện nay như là tiêu chuẩn, thuật ngữ “dịch vụ giá trị gia tăng” tiến hóa để có một ý nghĩa mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ giá trị gia tăng thường được bán trên thị trường như các tính năng cao cấp và các add-on vào các chức năng cốt lõi cơ bản. Mặc dù họ thường có thể hoạt động trên cơ sở độc lập, chúng được sử dụng bởi các công ty viễn thông nhằm kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ cốt lõi. Họ thường không nhằm mục đích đơn thuần là đa dạng hóa các chức năng của gói sản phẩm, nhưng thay vì cung cấp sức mạnh tổng hợp hoạt động và / hoặc hành chính trong phạm vi của các dịch vụ. dịch vụ giá trị gia tăng được cho là có lợi cho cả khách hàng và cung cấp dịch vụ, vì họ không chỉ làm tăng thêm tính năng sản phẩm cho người dùng cuối, nhưng cũng có thể nguồn dữ liệu nâng cao và phân tích để sử dụng kinh doanh.

What is the Value-Added Service (VAS)? – Definition

A value-added service (VAS) is a term used in telecommunications to describe non-core features. This has traditionally referred to non-voice functions such as video, data and so on. However, as telecommunications services incorporate many of these functions now as standard, the term “value-added service” evolves to take on new meaning.

Understanding the Value-Added Service (VAS)

Value-added services are generally marketed as premium features and add-ons to basic core functions. Although they can often operate on a stand-alone basis, they are used by telecommunications companies in order to stimulate demand for core services. They are typically not intended to merely diversify the functionality of the product package, but instead provide operational and/or administrative synergy among its range of services. Value-added services are believed to benefit both customers and service providers, as they not only add product functionality for the end user, but also can source enhanced data and analytics for business use.

Thuật ngữ liên quan

  • Value-Added Network (VAN)
  • Value Added Reseller (VAR)
  • Telecommunications
  • Service Provider
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm