Womb to tomb

Định nghĩa Womb to tomb là gì?

Womb to tombTử cung để ngôi mộ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Womb to tomb – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho cái nôi để mộ.

Definition – What does Womb to tomb mean

Alternative term for cradle to grave.

Source: ? Business Dictionary