Xilinx ISE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Xilinx ISE – NA

Phần mềm Xilinx ISE

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Xilinx ISE là phần mềm gì?

Xilinx ISE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Xilinx ISE là Version NA (cập nhật NA)

Xilinx ISE (Integrated Môi trường phần mềm) phần mềm WebPack Thiết kế là một môi trường phát triển miễn phí cho thiết kế FPGA (Field-Programmable Gate Array) và CPLD (Complex Programmable Logic Device) với HDL (Hardware Description Language) tổng hợp và mô phỏng, thực hiện, thiết bị phù hợp và JTAG (Joint Test Action Group) lập trình. Đây là phiên bản miễn phí cung cấp chỉ giới hạn chương trình và tổng hợp cho các thiết bị trái ngược với phiên bản thuê bao của Xilinx ISE có quyền truy cập đầy đủ đến khả năng. Phần mềm này tương thích cho Linux, Windows XP, và Windows 7 hệ thống. Các tính năng chính trong phiên bản bao gồm những điều sau đây: nhúng chế hỗ trợ thiết kế cho Zynq-7000 Tất cả các lập trình SoC gia đình Z-7010, Z-7020, Z-7030; tích hợp HDL xác minh với phiên bản thu gọn của ISE Simulator (ISIM); hoàn thiện môi trường thiết kế phía trước-to-back, với một kế hoạch trước đầy đủ và công cụ phân tích; và nhiều người khác. Các phiên bản thuê bao của Xilinx ISE có sẵn trên trang web của họ để tải về. Tuy nhiên, một giấy phép trả là cần thiết cho phiên bản này để sử dụng và cung cấp cho các lợi ích của đầy đủ chức năng, trong sự tôn kính với phiên bản web.

What is Xilinx ISE?

The Xilinx ISE (Integrated Software Environment) WebPack Design software is a free development environment for designing FPGA (Field-Programmable Gate Array) and CPLD (Complex Programmable Logic Device) with an HDL (Hardware Description Language) synthesis and simulation, implementation, device fitting, and JTAG (Joint Test Action Group) programming. This free version offers only limited programming and synthesis for devices in contrast to the subscription edition of Xilinx ISE that has full access to capabilities. The software is compatible for Linux, Windows XP, and Windows 7 systems. Key features in the edition include the following: embedded processing design support for Zynq-7000 All Programmable SoC family the Z-7010, Z-7020, Z-7030; integrated HDL verification with the lite version of the ISE Simulator (ISim); complete front-to-back design environment, with a full plan ahead and analysis tool; and many others. The subscription edition of Xilinx ISE is available on their website for download. However, a paid license is required for this version to use and gives the benefit of full functionality, in deference to the web edition.

Các loại file được mở bởi Xilinx ISE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Xilinx ISE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CDFIPFISENPLSGPXISEXTM

Download Xilinx ISE

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg