XML Schema

Định nghĩa XML Schema là gì?

XML SchemaXML Schema. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XML Schema – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lược đồ XML là cách bố trí cấu trúc của một tài liệu XML, bày tỏ về những hạn chế và nội dung của tài liệu. Hạn chế được thể hiện bằng cách kết hợp những điều sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lược đồ XML được thể hiện bằng ngôn ngữ Document Type Definition (DTD), trong đó có nguồn gốc đặc tả XML nhưng với một khả năng khá hạn chế. Một tài liệu XML có thể được kết hợp với một ngôn ngữ lược đồ, hoặc bằng cách đánh dấu trong tài liệu XML hoặc thông qua một số phương tiện bên ngoài.
Quá trình kiểm tra xem một tài liệu XML tuân thủ một giản đồ được gọi là xác nhận. tài liệu XML có giá trị nếu họ đáp ứng yêu cầu schema mà chúng có liên quan, trong đó có những hạn chế như:

What is the XML Schema? – Definition

An XML schema is the structural layout of an XML document, expressed in terms of constraints and contents of the document. Constraints are expressed using a combination of the following:

Understanding the XML Schema

XML schemas are expressed using Document Type Definition (DTD) language, which is native to the XML specification but with a fairly limited capability. An XML document can be associated with a schema language, either by markup in the XML document or through some external means.
The process of checking whether an XML document adheres to a schema is called validation. XML documents are valid if they satisfy schema requirements with which they are associated, including constraints such as:

Thuật ngữ liên quan

  • Document Type Definition (DTD)
  • Open Data Definition (OpenDD or ODD)
  • Boolean
  • Quux
  • Color Hex Code
  • Typeof Operator
  • Deprecation
  • Data-Driven Testing (DDT)
  • Beginning Of File (BOF)
  • Web Components

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm