40 40 20 rule

Định nghĩa 40 40 20 rule là gì?

40 40 20 rule40 40 20 quy tắc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 40 40 20 rule – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nguyên tắc thiết kế tiếp thị, phát triển bởi chuyên gia tiếp thị Ed Mayer, mà tiểu bang rằng 40 phần trăm của sự thành công của một chiến dịch tiếp thị dựa trên đạt đúng đối tượng, một 40 phần trăm dựa trên đề nghị bạn đang làm, và số còn lại 20 phần trăm dựa vào các yếu tố khác nhau như trình bày và định dạng.

Definition – What does 40 40 20 rule mean

A principle of marketing design, developed by marketing expert Ed Mayer, which states that 40 percent of the success of a marketing campaign is based on reaching the right audience, another 40 percent is based on the offer you are making, and the remaining 20 percent is based on various other factors such as presentation and format.

Source: ? Business Dictionary