Life cycle cost

Định nghĩa Life cycle cost là gì?

Life cycle costChi phí vòng đời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Life cycle cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng của tất cả chi phí định kỳ và một lần (không lặp lại) so với tuổi thọ đầy đủ hoặc một thời hạn nhất định của một tốt, dịch vụ, cơ cấu, hay hệ thống. Trong bao gồm giá mua, chi phí lắp đặt, chi phí vận hành, bảo dưỡng và chi phí nâng cấp, và còn giá trị (còn lại hoặc cứu hộ) ở phần cuối của quyền sở hữu hoặc sử dụng hữu ích của nó.

Definition – What does Life cycle cost mean

Sum of all recurring and one-time (non-recurring) costs over the full life span or a specified period of a good, service, structure, or system. In includes purchase price, installation cost, operating costs, maintenance and upgrade costs, and remaining (residual or salvage) value at the end of ownership or its useful life.

Source: ? Business Dictionary