Abusive draw

Định nghĩa Abusive draw là gì?

Abusive drawBốc thăm lăng mạ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abusive draw – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thanh toán tiền mặt của một trái phiếu hoặc bảo lãnh của bên có của nó mặc dù không vi phạm thỏa thuận cơ bản hoặc hợp đồng đã cam kết bởi các bên có nghĩa vụ.

Definition – What does Abusive draw mean

Cashing of a bond or guarantee by its obligee although no breach of the underlying agreement or contract has been committed by the obligor.

Source: ? Business Dictionary