Swivel Chair Interface

Định nghĩa Swivel Chair Interface là gì?

Swivel Chair InterfaceXoay tịch Interface. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swivel Chair Interface – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xoay giao diện ghế là một biểu hiện tiếng lóng cho tay nhập dữ liệu vào một hệ thống máy tính hoặc mạng và sau đó nhập, hoặc tái keying, cùng một dữ liệu vào hệ thống khác. Một giao diện ghế xoay là một workaround sử dụng khi cố gắng để cấu hình hoặc thiết lập một trong hai hệ thống để thực hiện việc chuyển giao thất bại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao diện ghế xoay có thể được loại bỏ thông qua quản lý mạng và dữ liệu tích hợp tốt hơn kết hợp với giao diện thống nhất hơn.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ hành động của việc nhập dữ liệu trên một hệ thống văn phòng và sau đó chuyển trong một chiếc ghế văn phòng xoay để vào cùng một dữ liệu trên một hệ thống truy cập.

What is the Swivel Chair Interface? – Definition

Swivel chair interface is a slang expression for manually entering data into one computer or network system and then entering, or re-keying, the same data into another system. A swivel chair interface is a workaround used when attempts to configure or set up either system to effect the transfer fail.

Understanding the Swivel Chair Interface

The swivel chair interface can be eliminated through better network management and data integration combined with more unified interfaces.
The term is derived from the action of entering data on one office system and then turning in a swiveling office chair to enter the same data on another accessible system.

Thuật ngữ liên quan

  • Input/Output (I/O)
  • Data Entry
  • Personal Computer (PC)
  • Database (DB)
  • Interface (I/F)
  • Sneakernet
  • Corridor Warrior
  • Consolidation
  • Software Switch
  • Business Components

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm