Achieve

Định nghĩa Achieve là gì?

AchieveHoàn thành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Achieve – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để hoàn thành nhiệm vụ thành công, mục tiêu, dự án. Điều này thường được dùng để diễn tả hành động phấn đấu để đạt được một cái gì đó (như trong một người bán hàng cố gắng để đạt được một hạn ngạch bán hàng).

Definition – What does Achieve mean

1. To successfully complete tasks, goals or projects. This is often used to describe the act of striving to accomplish something (as in a sales person trying to achieve a sales quota).

Source: ? Business Dictionary