American Stock Exchange (AMEX)

Định nghĩa American Stock Exchange (AMEX) là gì?

American Stock Exchange (AMEX)Giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Stock Exchange (AMEX) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lớn thứ hai ở Mỹ chứng khoán (sau khi thị trường chứng khoán New York) nằm ở trung tâm thành phố Manhattan. Hầu hết các chứng khoán niêm yết trên AMEX là các công ty vừa và nhỏ, và chứng khoán nước ngoài được giao dịch trên AMEX hơn trên bất kỳ khác của Hoa Kỳ chứng khoán. Còn được gọi là ‘Curb Exchange,’ hay chỉ là ‘lề đường,’ nó bây giờ là một phần của thị trường chứng khoán NASDAQ.

Definition – What does American Stock Exchange (AMEX) mean

Second largest stock exchange in the US (after the New York Stock Exchange) located in downtown Manhattan. Most of the securities listed on the AMEX are of small and medium sized companies, and more foreign securities are traded on AMEX than on any other US stock exchange. Also known as the ‘Curb Exchange,’ or just ‘The Curb,’ it is now a part of NASDAQ Stockmarket.

Source: ? Business Dictionary