Apache ZooKeeper

Định nghĩa Apache ZooKeeper là gì?

Apache ZooKeeperApache Zookeeper. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache ZooKeeper – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Apache Zookeeper là một dự án mã nguồn mở Apache mà có nghĩa là để cho phép các cụm để phân phối thông tin như các dịch vụ cấu hình, đặt tên và nhóm qua các cụm lớn. Dự án ban đầu là một tiểu dự án của Apache Hadoop, nhưng đã được thực hiện một dự án lớn theo đúng nghĩa của nó bởi Apache Software Foundation quản lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Apache Zookeeper là một dịch vụ cung cấp thông tin cấu hình, đặt tên, đồng bộ hóa và dịch vụ nhóm qua hệ thống phân phối, bao gồm Hadoop. Lý giải cho dự án là làm cho hệ thống phân phối dễ dàng hơn để quản lý từ nhiều ứng dụng tiết kiệm đồ dịch vụ mà làm tuyên truyền thay đổi đáng tin cậy. Zookeeper sử dụng một cửa hàng quan trọng có giá trị trong một thời trang thứ bậc. Nó được sử dụng cho các môi trường tính sẵn sàng cao.

What is the Apache ZooKeeper? – Definition

Apache ZooKeeper is an open-source Apache project that is meant to allow clusters to distribute information such as configuration, naming and group services over large clusters. The project was originally a sub-project of Apache Hadoop, but was made a major project in its own right managed by the Apache Software Foundation.

Understanding the Apache ZooKeeper

Apache ZooKeeper is a service for providing configuration information, naming, synchronization and group services over distributed systems, including Hadoop. The rationale for the project is to make distributed systems easier to manage since many applications skimp on services that make propagating changes reliable. ZooKeeper uses a key-value store in a hierarchical fashion. It is used for high availability environments.

Thuật ngữ liên quan

  • Apache Hadoop
  • Key Value Store
  • Distributed Computing (DCI)
  • Configuration Management (CM)
  • High Availability (HA)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm