Routing Information Protocol (RIP)

Định nghĩa Routing Information Protocol (RIP) là gì?

Routing Information Protocol (RIP)Routing Information Protocol (RIP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Routing Information Protocol (RIP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Routing Information Protocol (RIP) là một giao thức động được sử dụng để tìm ra con đường tốt nhất hay con đường từ end-to-end (nguồn đến đích) qua mạng bằng cách sử dụng một thuật toán đếm số liệu / hop routing. Thuật toán này được sử dụng để xác định đường đi ngắn nhất từ ​​nguồn đến đích, cho phép các dữ liệu sẽ được chuyển giao với tốc độ cao trong thời gian ngắn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

RIP đóng một vai trò quan trọng cung cấp các con đường ngắn nhất và tốt nhất cho dữ liệu lấy từ nút tới nút. Các hop là bước về phía thiết bị hiện tiếp theo, mà có thể là một router, máy tính hoặc thiết bị khác. Khi chiều dài của hop được xác định, các thông tin được lưu trữ trong một bảng định tuyến để sử dụng trong tương lai. RIP đang được sử dụng trong cả hai mạng cục bộ và rộng và thường được coi là dễ dàng cấu hình và thực hiện.

What is the Routing Information Protocol (RIP)? – Definition

Routing Information Protocol (RIP) is a dynamic protocol used to find the best route or path from end-to-end (source to destination) over a network by using a routing metric/hop count algorithm. This algorithm is used to determine the shortest path from the source to destination, which allows the data to be delivered at high speed in the shortest time.

Understanding the Routing Information Protocol (RIP)

RIP plays an important role providing the shortest and best path for data to take from node to node. The hop is the step towards the next existing device, which could be a router, computer or other device. Once the length of the hop is determined, the information is stored in a routing table for future use. RIP is being used in both local and wide area networks and is generally considered to be easily configured and implemented.

Thuật ngữ liên quan

  • Border Gateway Protocol (BGP)
  • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  • Local Area Network (LAN)
  • Node
  • Router
  • Adaptive Route
  • Flat Routing Protocol
  • Routing Information Field (RIF)
  • Key Chain
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm