Authorized share capital

Định nghĩa Authorized share capital là gì?

Authorized share capitalVốn cổ phần được duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Authorized share capital – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị lớn nhất của chứng khoán mà một công ty về mặt pháp lý có thể phát hành. Con số này được xác định trong biên bản ghi nhớ liên kết (hoặc các bài báo thành lập công ty ở Mỹ) khi một công ty được thành lập, nhưng có thể được thay đổi sau này với sự chấp thuận của cổ đông.
vốn cổ phần được uỷ quyền có thể được chia thành (1) Vốn Ban hành: mệnh giá của cổ phiếu thực tế phát hành. (2) Paid lên vốn: tiền nhận được từ các cổ đông để đổi lấy cổ phiếu. (3) vốn chưa bôi: số tiền còn lại chưa thanh toán của các cổ đông đối với cổ phiếu họ đã mua. Còn được gọi là vốn ủy quyền, chứng khoán được ủy quyền, vốn danh nghĩa, vốn cổ phần danh nghĩa, hoặc vốn đăng ký.

Definition – What does Authorized share capital mean

The maximum value of securities that a company can legally issue. This number is specified in the memorandum of association (or articles of incorporation in the US) when a company is incorporated, but can be changed later with shareholders’ approval.
Authorized share capital may be divided into (1) Issued capital: par value of the shares actually issued. (2) Paid up capital: money received from the shareholders in exchange for shares. (3) Uncalled capital: money remaining unpaid by the shareholders for the shares they have bought. Also called authorized capital, authorized stock, nominal capital, nominal share capital, or registered capital.

Source: ? Business Dictionary