Bioavailability

Định nghĩa Bioavailability là gì?

BioavailabilitySinh khả dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bioavailability – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền của một chất mà trở nên có sẵn (đạt đến cơ quan đích hoặc hệ tuần hoàn) để cơ thể của một tổ chức thay cho hoạt tính sinh học khi giới thiệu thông qua tiêu hóa, hô hấp, tiêm, hoặc tiếp xúc da. Tỷ lệ sinh khả dụng phụ thuộc vào các yếu tố như loại chất (cho dù hòa tan hoặc hòa tan trong nước chất béo, chẳng hạn) và các thành phần của chế độ ăn uống. Khả năng của một cơ thể hấp thụ chì, ví dụ, được tăng cường nếu chế độ ăn uống là thiếu canxi hoặc sắt.

Definition – What does Bioavailability mean

Amount of a substance that becomes available (reaches the target organ or systemic circulation) to an organism’s body for bioactivity when introduced through ingestion, inhalation, injection, or skin contact. Rate of bioavailability depends on factors such as the type of the substance (whether fat soluble or water soluble, for instance) and the composition of diet. The ability of a body to absorb lead, for example, is enhanced if the diet is deficient in calcium or iron.

Source: ? Business Dictionary