Boot Sequence

Định nghĩa Boot Sequence là gì?

Boot Sequenceboot Sequence. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Boot Sequence – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Mỗi lần máy tính khởi động, nó đi qua một loạt ban đầu của quá trình này. chuỗi sự kiện này là hòn đảo có tên là “tiến trình khởi động.” Trong tiến trình khởi động, máy tính kích hoạt các thành phần phần cứng cần thiết và tải phần mềm thích hợp để người dùng có thể tương tác với máy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Boot Sequence? – Definition

Each time a computer boots up, it goes through an initial series of processes. This sequence of events is aptly named a “boot sequence.” During the boot sequence, the computer activates the necessary hardware components and loads the appropriate software so that a user can interact with the machine.

Understanding the Boot Sequence

Thuật ngữ liên quan

  • Boot Sector
  • Bootstrap

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm