Building inspector

Định nghĩa Building inspector là gì?

Building inspectorXây dựng Thanh tra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Building inspector – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có trình độ chuyên môn được giao bởi một cơ quan chính phủ để làm xây dựng kiểm soát. Thanh tra xây dựng có sức mạnh để công trình xây dựng dừng trên một trang web nếu nó không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Trong một số khu vực pháp lý, thanh tra xây dựng được miễn trách nhiệm pháp lý phát sinh từ lỗi và thiếu sót.

Definition – What does Building inspector mean

Qualified professional delegated by a government agency to do building control. Building inspectors have the power to halt construction work on a site if it does not meet the prescribed standards. In several jurisdictions, building inspectors are exempt from liabilities arising from errors and omissions.

Source: ? Business Dictionary