Corporate Average Data Center Efficiency (CADE)

Định nghĩa Corporate Average Data Center Efficiency (CADE) là gì?

Corporate Average Data Center Efficiency (CADE)Corporate Hiệu quả Trung tâm Dữ liệu trung bình (CADE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corporate Average Data Center Efficiency (CADE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Corporate hiệu quả trung tâm dữ liệu trung bình (CADE) là một buổi biểu diễn số liệu sử dụng để đánh giá và đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của bộ của một tổ chức của trung tâm dữ liệu. CADE làm cho nó có thể để tính toán và đo lường tiêu thụ năng lượng hiệu suất dựa một trung tâm dữ liệu và so sánh nó với hiệu suất của các trung tâm dữ liệu khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Corporate Average Data Center Efficiency (CADE)? – Definition

Corporate average data center efficiency (CADE) is a performance metric used to evaluate and rate the overall energy efficiency of an organization’s set of data centers. CADE makes it possible to calculate and measure a data center’s energy consumption based performance and compare it to the performance of other data centers.

Understanding the Corporate Average Data Center Efficiency (CADE)

Thuật ngữ liên quan

  • Chief Green Officer (CGO)
  • Green Data Center
  • Green Networking
  • Electronics Disposal Efficiency (EDE)
  • Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm